Rekonštrukcia interiéru kostola v Ostrovanoch
13. októbra 2017
Odpustová slávnosť – Šarišské Michaľany
19. októbra 2017

 

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Eduard SIVČO, syn Eduarda a Eleny rod. Hlavatej z Ostrovan a Michaela HORVÁTOVÁ, dcéra Františka a Alžbety rod. Fabiánovej zo Župčan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Peter ZBOROVSKÝ, syn Petra a Emílie rod. Novickej z Pečovskej Novej Vsi a Eva MERŇÁKOVÁ, dcéra Mikuláša a Evy rod. Janegovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Daniel ADAMČO, syn Jozefa a Ivety rod. Migašovej z Prešova a Dominika KUBÍČKOVÁ, dcéra Františka a Andrei rod. Skybovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o prekážke, oznámte to na FÚ.

– Pozývam na rodinnú sv. omšu deti aj rodičov. Skúška spevu na fare bude o 17:00 hod. Úloha: „Zodpovedne a s láskou si plniť svoje povinnosti.“

– V mesiaci október budeme sv. omše začínať spoločnou modlitbou ruženca (okrem nedele).

– Zapojme sa do kampane Sviečka za nenarodené deti. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. 11. zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 €) alebo plastovú (1 €) sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny.

– 22.10 v Ostrovanoch bude podomová zbierka na rekonštrukciu kostola. PBZ za milodary!

– Na misijnú nedeľu 22.10. pri sv. omšiach bude zbierka na MISIE. Pán Boh zaplať za milodary.
v Aj tento rok sa pripravuje vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku.

– 4.11.2017 v spolupráci s ružencovým bratstvom organizujeme púť do Zakopaného, kde sa pomodlíme fatimskú pobožnosť so sv. omšou v chráme Panny Márie Fatimskej. Na spiatočnej ceste zastávka v biblickej záhrade. Cena je 10 €. Nahláste sa do 29.10. u pani Boženy Miklošovej.