Farská pastoračná rada

Povaha a úloha: Cieľom FPR je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti; má pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach týkajúcich sa pastoračnej služby. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť; FPR sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu.

Zloženie: FPR pozostáva zo zástupcov veriacich farnosti – laikov a rehoľníkov, ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti ako živého spoločenstva veriacich; do FPR má byť zvolená veriacimi alebo menovaná farárom z každej oblasti pastoračnej služby aspoň jedna osoba; je potrebné dbať o to, aby svoje zastúpenie mali rehoľníci, veriaci rôznych vekových skupín, sociálnych vrstiev.

Odborné komisie: FPR si môže zriadiť rôzne komisie, ktoré jej budú nápomocné v jednotlivých otázkach a špeciálnych úlohách. V týchto komisiách by mali byť ľudia s ohľadom na ich odbornosť a skúsenosti. V odbornej komisii musí byť člen z FPR.

Neustála formácia členov: Pre každého člena FPR je dôležité štúdium, vzdelávanie a rozjímanie v oblasti poslania a povahy Cirkvi. U všetkých členov sa vyžaduje, aby boli praktizujúcimi katolíkmi. Členovia rady majú povinnosť oboznámiť sa s cirkevnými dokumentmi týkajúcimi sa pastoračných záležitostí.

 

Členovia Farskej pastoračnej rady:

farár (predseda FPR),

ostatní duchovní,

laici:

MENO

SEKCIA