Farská ekonomická rada

Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu (FER), ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a normami diecézneho biskupa (kán. 537).
Úlohy farskej ekonomickej rady:
Pomáha dozerať na ochranu farského majetku, aby neutrpel škodu alebo, aby sa nestratilo nič z toho, čo tvorí cenný alebo kultúrny majetok farnosti.
Prerokuje rozpočet na nový rok (kán. 1284 § 3).
Na konci roka farár za pomoci FER zostaví výkaz o správe – prehľad príjmov a výdavkov (1284 § 2.8°).
Stará sa o zdroje príjmov a zabezpečenie potrieb farnosti, povzbudzuje a organizuje veriacich v starostlivosti o budovy a majetky farnosti.
Pomáha farárovi pri vedení a dopĺňaní inventárneho zoznamu.
Dbá, aby milodary, ktoré dali veriaci na určitý cieľ Cirkvi, boli použité iba na tento cieľ (kán. 1267 § 3).
Členovia FER spočítavajú a evidujú všetky zbierky konané vo farnosti a dbajú o ich včasné odoslanie.
Dohodne s farárom výšku úhrady cestovných nákladov a tiež spolu s ním stanoví ciele, na ktoré budú použité zbierky (ofery) pri príležitosti vysluhovania sviatosti alebo pri pohreboch, keďže tvoria súčasť príjmu farnosti.
FER odsúhlasuje finančné prostriedky na reprezentačné účely farnosti.
Súhlas FER sa vyžaduje k všetkým väčším finančným aktivitám: opravy cirkevných budov, novostavby, predaj, kúpa a nájom cirkevného majetku, pôžičky, a tiež ku konaniu zbierok pre účely farnosti.
Zástupcovia FER sú prítomní pri odovzdávaní a preberaní správy farského majetku.
FER má právo na všeobecný prehľad o všetkom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku farnosti, o hospodárení s farským majetkom a finančnej situácii farnosti. Má právo nahliadnuť do účtovnej dokumentácie. Výsledok hospodárenia vo farnosti jej každoročne predkladá farár (kán. 1287 § 2).
Všetci členovia Farskej ekonomickej rady a Kostolných rád zložili sľub, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojim farárom.
Členovia Farskej ekonomickej rady a Kostolných rád:
Šarišské Michaľany:
Ostrovany: