Spoločenstvá

Ružencové bratstvo

„Ružencové bratstvo tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať preblahoslavenú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktorej šíriteľom z poverenia pápežov od čias sv. Pia V. je rehoľa dominikánov.“ (Stanovy RB, článok I.)

Ružencové bratstvo (RB) sa skladá z členov:
Živého ruženca,
Svätého ruženca,
Večného ruženca.

Veriaci, ktorí sú členmi RB a praktizujú ktorúkoľvek formu modlitby, sú pričlenení k dominikánskej rodine. Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov. Každý sa sám rozhodne, akú formu modlitby posvätného ruženca si vyberie. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby. Členstvo v bratstve nie je podmienené finančným príspevkom, avšak ktorýkoľvek člen môže formou milodaru prispievať do pokladne RB.
Záväzky, ktoré členovia RB na seba berú, ich neviažu pod hriechom, ale majú sa usilovať o to, aby nevznikol hriech z nedbanlivosti či z pohŕdania duchovnými dobrami (porov. Stanovy RB, článok IV.). Členovia RB podporujú ružencový apoštolát medzi deťmi, mládežou, vo svojich rodinách a na pracoviskách.

Ružencové bratstvo v našej farnosti bolo založené v roku 1785. V súčasnej dobe má bratstvo 400 členov v Živom ruženci.

Živý ruženec sa člení na ruže. Každá ruža má evidenčné číslo a svojho horliteľa, ktorý sa stará o členov ruže. Ruža je úplná, ak má 20 členov. My máme 20 úplných ruží z toho jedna je mládežnícka. Členovia neúplnej ruže sa nemodlia zvyšné desiatky a majú takú istú účasť na posvätnom ruženci ako členovia úplnej ruže.

K apoštolátu členov RB v našej farnosti patrí, predovšetkým, modlitba posvätného ruženca každý deň pred svätou omšou, ale aj podpora Rádia Lumen a rôznych akcií vo farnosti na osobné požiadanie. Členovia RB sú nápomocní vo farnosti, napr. aj pri organizovaní krížových ciest, májových a októbrových pobožností, adoráciách, pri distribúcii časopisov, a pod. Každý mesiac je vo farnosti slúžená svätá omša za živých a zosnulých členov bratstva.
Každý člen RB sa má usilovať rásť v láske a vo svätosti.