FARSKÉ OZNAMY 23.-29.04.2018
22. apríla 2018
FARSKÉ OZNAMY 07.-13.05.2018
6. mája 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ľuboš FRIČ, syn Marka a Terézie rod. Pustej z Ostrovan a Dominika SEMANOVÁ, dcéra Slavomíra a Ivety rod. Polákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Rastislav KERUĽ, syn † Štefana a Moniky rod. Labancovej z Družstevnej nad Hornádom a Mgr. Lucia ĽACHOVÁ, dcéra Stanislava a Márie rod. Drobňákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– Pripomínam birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná a miesta na sedenie pre nich a mládež sú vpredu. Piatková sv. omša bude končiť modlitbou korunky B. milosrdenstva za birmovancov, po nej bude katechéza.

– Arcidiecézna púť detí – 12.MÁJ 2018 – Obišovce: Milí spolubratia, kňazi, pozývame Vás spolu s deťmi a mladými vašej farnosti na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec 12.5.2018. Rodiny s deťmi, ktoré máte záujem putovať nahláste sa do 29.4.v sakristii. Ak bude záujem pôjdeme spoločne autobusom. V Ličartovciach vystúpime a potom pôjdeme peši 2,5 km do Obišoviec. Poplatok za autobus sú 2 €. Čím skôr sa nahláste v sakristii. Cez púť chceme zažiť veľké kresťanské spoločenstvo, spoločne putovať a budovať si úctu k našim pútnym miestam a tiež priblížiť si odkaz zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Zoberte prvoprijímajúce detí, miništrantov, spevákov, vianočných koledníkov. O program bude postarané.

– Pozývame chlapcov od 2. až po 7. ročník ZŠ na chlapčenské stretká každú sobotu o 15:00 hod. na faru.

– Farnosť sv. Michala v spolupráci s mladými z Domky pozývajú na pridedinský tábor s názvom HRY O TRÓN. Tábor sa uskutoční od 9.-13.7.2018. Cena je 30 €. V prípade súrodencov jeden platí 30 € a ostatní 15 €. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na stolíku pod chórom. Vypísanú prihlášku spolu s prehlásením o zdravotnom stave a poplatkom odovzdajte v sakristii. Ďakujeme.

– V 5.5. sa uskutoční 14. rozhlasová púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Kontaktujte farský úrad Veľký Šariš (051/776 23 29).

– Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Sv. omša bude začínať spevom litánií k Panne Márii.

– V sobotu 5.5. v diecéznej svätyni v Obišovciach bude 1. celodiecézna fatimská sobota s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 5.5. o 16:15 hod. na fare. Účasť nutná.

– Pobožnosť na prvú nedeľu bude 6.5. o 14:30 hod. vo farskom kostole + výmena ružencových tajomstiev.

– Spovedanie chorých: 1.5. od 9:00 hod. Ostrovany; 2.5. Šar. Michaľany od 8:00 hod. (ulice: Michalská, kpt. Nálepku, SNP, Požiarnická, Komenského, Sabinovská); Piatok (3.5.) od 9:00 hod. (ulice: Záhradná, Ružová, Mlynská, Prešovská). Nahláste vašich blízkych v sakristii do 3.5.2017

– MIKE 2018: ACM a farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú stretnutie miništrantov v sobotu 19.05.2018 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III. Program: 9:00 registrácia miništrantov pred kostolom 10:00 sv. omša s otcom biskupom ….. 15:00 záver