FARSKÉ OZNAMY 03.-09.06.2019
2. júna 2019
FARSKÉ OZNAMY 17.-23.06.2019
16. júna 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Dávid BELEJKANIČ zo Sabinova a Ester KURIMSKÁ zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ.

– Po 50 dňoch od Veľkej noci na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

– Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné
obdobie. Namiesto mariánskej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa modlíme Anjel Pána.

– Od 07.06. sa pred každou sv. omšou sa modlíme Novénu k Duchu Svätému o dary pre birmovancov. Birmovancov prosím, aby prichádzali na túto modlitbu a sv. omše. Nech to príjmu nie len ako svoju povinnosť, ale ako potrebu prosiť o vnímavého ducha a otvorené srdce.

Nácvik birmovancov bude po večernej sv. omši v pondelok, utorok, štvrtok a piatok. Účasť POVINNÁ!!!

14.06. od 16:00 hod. v Šar. Michaľanoch bude možnosť prijať sv. zmierenia pre rodičov, birmovných rodičov, súrodencov a starých rodičov birmovancov. Budeme spovedať traja kňazi.

– V Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude o 10:00 hod. 14. júna (diakonská vysviacka) a 15. júna (kňazská vysviacka).

– V sobotu 15.6. bude upratovanie okolia kostola a fary, na ktoré pozývam birmovancov od 10:00 hod.

– V nedeľu 16.06. je Deň Otcov. Ďakujme a modlime sa za dobrých a zbožných otcov pre naše rodiny.

Denný LETNÝ TÁBOR 15. – 19.07.2019: Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom vás pozývajú na letný tábor pre deti, ktorý sa uskutoční 15.-19.07.2019. Tábor je určený pre deti, ktoré skončili 2. až 7. ročník ZŠ. Cena tábora je 30 eur. Prihlášky si môžete zobrať pod chórom a odovzdať v sakristii, alebo niektorému z mladých z prihlášky spolu s poplatkom do 16.06.2019. (V prípade, akýchkoľvek otázok, sa môžete obrátiť na Mariána Kozáka)

– Pri príležitosti 20. výročia vzniku strediska Domky v Šarišských Michaľanoch vás mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú na Deň vďačnosti a radosti, ktorý sa uskutoční 04.08.2019.

– V sobotu 20.7. o 14.30 h. sa v Bratislave pred katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.