Schönstattské hnutie – Apoštolát putovných kaplniek

 

Medzinárodné schönstattské hnutie,

pôsobiace na všetkých kontinentoch

sveta, sa stáva čoraz známejšie aj na

Slovensku a to najmä cez Apoštolát

putovných kaplniek. Táto

apoštolská iniciatíva spája všetky

spoločenstvá hnutia: sestry, kňazov,

rodiny, mužov a ženy, mládež, deti, …

 

 

Schönstattské hnutie bolo založené 18. Októbra 1914 r. v Schönstatte, nachádzajúcom sa v Nemecku pri meste Koblenz nad Rýnom. V kaplnke sv. Michala archanjela páter Jozef Kentenich uzavrel s P. Máriou zmluvu lásky. Spolu s chlapcami – študentmi gymnázia, pre ktorých bol vychovávateľom a špirituálom, prisľúbili P. Márii v zmluve lásky: „my Ti budeme neustále dávať – prinášať dôvody našej lásky a Ty tu začni prebývať a pôsobiť“. Dnes je v celom svete ponad dvesto takýchto kaplniek, ktoré sa nazývajú schönstattské sanktuária, a v nich kraľuje P. Mária ako Trikrát Obdivuhodná Matka a Víťazná Kráľovná zo Schönstattu. Tento titul je prevzatý z Litánií loretánskych (Mater Admirabilis – Matka Obdivuhodná) a dejiny Schönstattu sa podpísali pod jeho rozšírenie na súčasné znenie. Titul Mater ter Admirabilis (MTA) sa vzťahuje na jedinečné materstvo P. Márie. ONA je:

● Matka BOHA;

● Matka VYKUPITEĽA;

● Matka VYKÚPENÝCH.

Minulosť Schönstattu a jeho dejiny ukázali, že P. Mária chce naplniť túto svoju materskú úlohu zo schönstattských kaplniek, v ktorých má svoj trón. Chce porodiť Krista v mnohých a mnohých dušiach, robiac ich Kristovými nositeľmi na ich mieste pôsobenia a Kristovými šíriteľmi v našom modernom svete.

Obraz Matky Božej zo Schönstattu je známy, najmä cez putovné kaplnky. Páter Kentenich tam, kde slávnostne umiestňoval obraz MTA, nehovoril toľko o obraze, ale oveľa viac o „svätyňke“, pretože podľa jeho názoru, umiestnením obrazu vzniká nové miesto milostného pôsobenia Matky Trikrát Obdivuhodnej.

Už 30 rokov po založení Schönstattu sa hnutie stalo medzinárodným, k čomu poslúžilo väzenie jeho zakladateľa, pátra Jozefa Kentenicha a umiestnenie ho v koncentračnom tábore v Dachau. Po troch rokoch bol prepustený. Potom začal navštevovať schönstattské centrá rozsiate po celom svete.

Brazílčan, otec rodiny, stály diakon Jan Luiz Pozzobon sa už v  r. 1950 spoznal s pátrom Kentenichom, uzavrel Zmluvu lásky s P. Máriou a svedčil o Božej láske tak, že prinášal putovnú kaplnku (11 kg) o veľkých rozmerov do rodín. Na príhovor P. Márie sa život členov rodín začal meniť. Dnes sedem miliónov rodín po celom svete prijíma mesačne návštevu MTA.

Tým, že Matka Trikrát Obdivuhodná a Víťazná Kráľovná zo Schönstattu  navštevuje rodiny, premieňa ich na „pekné miesto pre Boha a pre ľudí“, zhodne s názvom hnutia (Schönstatt znamená v preklade do slovenského jazyka „pekné miesto“).  Na pekné a pokojné miesta sa rada vracia, tam pracuje so zápalom; tam sa človek dokáže otvoriť a vyhovoriť; tam je niekto, kto ho vypočuje.

Denne sa každý z nás náhli, nemáme čas a pociťujeme neustály stres. Práca, vybavovačky, záujmové krúžky detí, rodinné oslavy, … neustále zvonenie mobilov nás ešte viac poháňajú.

 

 1. Matka Božia túži nás navštíviť a uspokojiť. Prichádza so svojím Synom Ježišom ako náš Hosť.

Navrhuje, počas troch dní, chvíle stretnutia s Ňou v našich štyroch stenách, v našom dome, bez náhlenia sa. Nikoho nepozývame, ale chceme ako rodina byť bližšie Boha.

 • Počas návštevy Putovnej Matky Božej som sa niečím znepokojila a zasmútila. Vtedy ma prekvapil môj 8-ročný syn, svojím plným viery tvrdením: „mamka, netráp sa, predsa dnes je s nami Matka Božia!“ 

 

 • Keď mi známy ponúkli prijímať Matku Božiu každý mesiac v dňoch 6. a 7. Spontánne som odmietla kvôli zaneprázdnenosti. Krátko nato som si uvedomila, že v tých dňoch odišli do večnosti moji rodičia. Pochopila som, že ponuka prichádza od Boha, že ma chce v týchto dňoch potešovať po strate rodičov a byť s mnou, ako dobrý Otec a Matka“.  
 1. Matka Božia túži posilniť vzťahy v rodine.
 • Istá žena kládla putovnú kaplnku MTA na poličku nad televízorom. Muž namietal, prečo tu kladieš tú kaplnku? Ale žena to komentovala slovami: nech tu stojí! Po nejakom čase, počas ďalších návštev Matky Božej, muž povedal: načo vlastne pozerám ten televízor, keď nič poriadne v ňom neide. A namiesto televízora sa venoval manželke a obaja Matke Božej.
 • 19-ročná Viera napísala: odkedy moja mama vytvorila skupinu APK a navštevuje nás Matka Božia, naše vzájomné vzťahy a atmosféra v rodine sa zmenili. Nedokážem si predstaviť, kto by nám mohol viac pomôcť, ako putujúca Matka Božia. Počas dni návštev nás Ona nabáda na posilnenie sa pri spoločnom stole v rodinnom kruhu. Prosí aspoň o jedno večerné rodinné stretnutie s Ňou a Jej Synom, bez televízora.
 1. Matka Božia nám pomáha prelomiť bariéry a uľahčuje začať náboženské rozhovory a tiež pomáha nadviazať a udržať kontakt s Bohom.

Kaplnka Putujúcej Matky Božej je náboženským symbolom. Kde mlčia ústa, tam sa prihovárajú symbole. Preto putovnú kaplnku môžu prijať taktiež tí, ktorým je ťažko pokľaknúť k modlitbe. Ona chce každého navštíviť tam, kde je.

Tu je svedectvo istej rodiny:

 • už niekoľko mesiacov vediem skupinu, do ktorej patrí desať rodín – všetky vychovávajú deti. Keď je Matka Božia s nami a spolu s deťmi pokľaknem k modlitbe, aj môj manžel tichučko pokľakne vzadu, za nami. Stretnutie s Bohom mi prináša veľa radosti. Keď sa pozerám na moje deti, ako ctia obraz Matky Božej, som najšťastnejšou matkou.

Každomesačné návštevy Matky Božej sú dňami obnovy rodinného a manželského života. Sľubujeme Jej, že budeme Jej venovať viac času. Keď od nás odchádza do ďalšej rodiny, máme v srdci bolesť, že sme Jej tak málo obetovali a priniesli príspevky do kapitálu milosti. Súčasne si uvedomujeme, že každá Jej návšteva je šancou zamyslenia sa nad sebou, zastavenia sa: koľko rôznych vecí nás odťahuje od Boha, občas je treba zlapať dych, inokedy sa vnútorne obnoviť a posilniť nádej, že chceme Bohu ostať verní.

 1. Matka Božia chce nás vychovávať na zodpovedných apoštolov novej evanjelizácie. Matka Božia chce, aby sme Ju priniesli k tým, ktorí zabudli na Boha. Boh nezabudol na nich. Preto potrebuje nás, aby sme P. Máriu zaviedli do ich príbytkov, aby im mohla znova priniesť Krista. P. Mária je najlepšou Misionárkou, ale potrebuje nástroje.
 • Keď nás navštevuje Putujúca Matka Božia, teším sa, že je ktosi veľmi vážený v mojom dome. Moja žena, ktorá zanedbala modlitbu a účasť na sv. omši teraz sa znova začala modliť a navštevuje bohoslužby.
 • V podstate sa nič špeciálne nedeje. Každodennosť. Deti prichádzajú zo školy, obed, odpočinok, domáce úlohy. Potom prichádza z práce manžel. Rozprávame sa spolu. A predsa celková atmosféra je taká, že občas myslím: Boh je skutočne s nami.

A Matka, ako hovorí sv. Ján Pavol II,  nielenže čaká na svoje deti v ich vlastnom dome, ale ide za nimi všade, kde žijú, kde pracujú, kde majú svoje rodiny, kde sú pripútaní k lôžku bolesti, ba dokonca tam, kde zišli z cesty a zabúdajú na Boha, kde majú svedomie obťažené hriechom“.

Prakticky to vyzerá takto:

Z domu do domu, v skupine 7 – 12 rodín alebo osamotených osôb putuje kaplnka. Matka Božia prichádza raz v mesiaci na 2-3 dni k osobám v skupine. Ku kaplnke patrí aj karisblok, ktorý obsahuje odporúčané modlitby, texty k meditácii, k čítaniu, …

Každý má povinnosť odovzdať ju nasledujúcej rodine, ktorá je na zozname. Zoznam je stály, čiže každý mesiac odovzdávame putovnú kaplnku tej istej rodine a tiež ju prijímame od tej istej rodiny. Ak sa pridajú nové rodiny, vznikne nová skupina, na jej čele je zodpovedná osoba – vedúca. Tieto sú v kontakte s Bohu zasvätenou osobou patriacou do schönstattského inštitútu. Záväzok prijímať kaplnku je na jeden rok, ináč členovia skupiny nemajú žiadne predpísané povinnosti, okrem tej, že prijmú Matku Božiu s Ježišom ako vzácnych Hostí a venujú im svoj čas.

V schönstattských centrách sa modlia za všetkých, ktorých navštevuje Matka Božia; modlia sa za farnosti, v ktorých sú skupiny Apoštolátu putovných kaplniek.

 

Čo od nás očakáva putujúca Matka Božia?  

 

V Evanjeliu sa nachádza text o svadbe v Kane Galilejskej. Ukázalo sa, že je nedostatok vína. P. Mária povedala sluhom: „urobte všetko, čo vám Ježiš povie“.  A On rozkázal, naplniť džbány vodou. Sluhovia priniesli vodu – urobili 1 % a zvyšok (99 %) učinil Ježiš sám. Boh potrebuje nás, našu spoluprácu, našu námahu (1 %).

 

 

 

 

 

 

 

Máme priniesť len „vodu nášho života“, naše každodenné starosti, choroby, trápenia, námahy a dobrú atmosféru v rodine, dobre vykonanú prácu, radosť, zriekanie a všetko, čím sú naplnené naše všedné dni. To všetko bude Ježišovi pripomínať: pozri, priniesli vodu, urob zázrak premeny.

P. Mária túži priniesť Krista súčasnému svetu. K tomu potrebuje nás – naše áno, naše srdcia a ruky, naše ústa a nohy, naše uši a oči. Chce si nami poslúžiť, konať cez nás a viesť ľudí k Ježišovi.

 

Pozývam k spolupráci a záujemcovia o prijímanie putovnej kaplnky sa môžu nahlásiť telefonicky na čísle: 051-770 2887, 0908 336 281 – treba nadiktovať meno, priezvisko, adresu a telefón.     

 

Spracoval:      Koordinátor Schönstattského hnutia na Slovensku,

PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.,  členka Inštitútu Paní Schönstattu.