FARSKÉ OZNAMY 04.-10.03.2019
3. marca 2019
FARSKÉ OZNAMY 18.-24.03.2019
17. marca 2019

– Stretnutie birmovancov na fare (15 osôb) začína už sv. omšou: 12.03.; 14.03 o 16:00 hod. a o 18:00 hod.; 15.03.– Ostrovany + internát.

– Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu (13.,15.,16.3.). Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: je príprava na sv. zmierenia a činorodá láska blížnemu.

– V piatok počas pôstneho obdobia sv. omša začne spoločnou modlitbou krížovej cesty. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ďalšie informácie na zadnej strane Farského listu.

– Od 10.03. sa budeme modliť 5 min. pred sv. omšou Deviatnik k sv. Jozefovi. V nedeľu po krížovej ceste.

– 16. 03.2019 si pri sv. omši o 10.00 hod. v katedrále spoločne pripomenieme a poďakujeme sa Pánu Bohu za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva J. Em. Jozefa kardinála Tomka a 85 rokov života J. E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa.

– 17.03. bude stretnutie prvoprijímajúcich rodičov a detí o 14:30 hod. v Šar. Michaľanoch na krížovej ceste. Potom pokračovanie na fare. Účasť je potrebná tak pre deti, ako aj pre rodičov.

– V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod. 25. výr. manželstva a 13. októbra o 15.00 hod. 50., 60. a 65. výr. manželstva. Povzbudzujem jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom do Katedrály sv. Alžbety, kde dostanete osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u svojho farára, ktorý nahlási na ABÚ ich počet a účasť.

– Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2019 na adresu: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. Detailnejšie informácie: www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium na TF v Košiciach.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb prosím prineste do sakristie. Ď!