FARSKÉ OZNAMY 29.05.-04.06.2017

FARSKÉ OZNAMY 22.-28.05.2017
21. mája 2017
Prvé sväté prijímanie 2017
30. mája 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Marko FRIČ, syn Mareka a Terézie rod. Pustej z Ostrovian a Patrícia DZIAKOVÁ, dcéra Antona a Marcely rod. Stajančovej z Fintíc. Ohlasujú sa 1.- krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ.
Modlíme sa za budúcich novomanželov.

– Sv. omša bude začínať modliť novénou k Duchu Svätému + spevom litánií k Panne Márii.

– V tento týždeň (v stredu 31.5.; piatok 2.6. a sobotu 3.6.) budú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

– Pozývam počas týždňa deti a rodičov prvoprijímajúcich, aby prichádzali na sv. omšu.

– 10. júna bude púť prvoprijímajúcich a rodičov do Krakova.

– 3.6. o 9:00 hod. v Obišovciach je celodiecézna fatimská sobota s p. biskupom Marekom Forgáčom. Záujemcovia hláste sa u p. Boženy Miklošovej a u p. Boženy Kriškovej. Poplatok 2 €.

– Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Počas mesiaca sa 5. min. pred sv. omšou budeme modliť litánie k Božskému Srdcu s úmyslom, za kňazské a duchovné povolania.

– Po päťdesiatich dňoch od Veľkej noci na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

– V nedeľu 4.6. o 15:00 hod. bude stretnutie rodín, ktoré prijímajú putovnú kaplnku Panny Márie s národnou koordinátorkou Pani Slivkovou. Prosím, zariaďte si čas, aby ste mohli byť prítomní.

– V nedeľu 4.6. o 15:30 hod. mladí z Domky v spolupráci s Obecným úradom v Šar. Michaľanoch pozývajú deti z celej farnosti na spoločnú oslavu dňa detí. Čakajú na vás hry, súťaže, zábava a kamaráti.

– Pripomínam, birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná. Od pondelka 29.5. bude skúšanie a osobný pohovor správcu farnosti s birmovancami a animátorom. Presný rozpis bude na FB.