FARSKÉ OZNAMY 08.-14.05.2017
7. mája 2017
FARSKÉ OZNAMY 22.-28.05.2017
21. mája 2017

– Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Sv. omša bude začínať spevom litánií k Panne Márii.

– V stredu je sv. omša pre rodiny s deťmi. Skúška spevu je pred sv. omšou na fare o 17:30 h.

– Pripomínam, birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná. Každá mládežnícka sv. omša bude končiť modlitbou birmovancov (korunka BM) za birmovancov.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 20.5. o 15:30 hod. Účasť je nutná!!!

– Prosím prvoprijímajúce detí, aby od 19.5. prichádzali na večerné sv. omše po ktorých bude stále krátky nácvik. Účasť je potrebná.

– Mladí z Domky pozývajú 20.05. dievčatá od 1. až 9. ročníka na stretko o 14:00 hod. na faru.

– MIKE 2017: ACM a farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú stretnutie miništrantov MIKE 2017 v sobotu 20.05.2017 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III. Program: 9:00 registrácia miništrantov pred kostolom, 10:00 sv. omša s otcom biskupom, 15:00 záver

– V nedeľu 21.05. pri sv. omši je zbierka na potreby kostola (rekonštrukciu). PBZ.

– Svätý Otec František, kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich, ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú v úcte. U nás bude socha Panny Márie Fatimskej vystavená k úcte vpredu na bočnom oltári Božského Srdca.

– V dnešnú nedeľu zvlášť vyslovujem úctu a vďaku našim mamám. Nech Vás Pán žehná a odmení!