FARSKÉ OZNAMY 24.-30.04.2017
23. apríla 2017
FARSKÉ OZNAMY 08.-14.05.2017
7. mája 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ján ONĎÁK, syn Jána a Ireny rod. Timkovej, z Ostrovan a Lýdia SKOČEJOVÁ, dcéra Milana a Doroty rod. Juskovej, z Prešova. Ohlasujú sa 1., 2. a 3. krát. Kto by vedel o nejakej cirkevno – právnej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

– Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Sv. omša bude začínať spevom litánií k Panne Márii.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 1.5. a 7.5. o 16:00 h. na fare. Účasť nutná.

– Spovedanie chorých: 3.5. od 8:00 hod. Ostrovany; 5.5. od 8:00 hod. Šar. Michaľany. Nahláste vašich blízkych v sakristii do 3.5.2017

– Pripomínam birmovancom, že účasť na piatkovej (aj mládežníckej) sv. omši je nutná. Každá mládežnícka sv. omša bude končiť modlitbou birmovancov (korunka BM) za birmovancov, po sv. omši bude nácvik piesni na sv. omšu, pri ktorej bude vyslúžená sv. birmovania. Stretnutia birmovancov budú počas týždňa po sv. omši, v pondelok o 19:00 hod.

– Predstavení Kňazského seminára v Košiciach a bohoslovci Vás pozývajú v nedeľu Dobrého Pastiera (7.5.) na Deň otvorených dverí. Program začne o 11:00 hod. sv. omšou.

– Na nedeľu Dobrého pastiera pri sv. omši je zbierka na seminár v Košiciach. PBZ.

– V sobotu 6.5. o 9:00 hod. v diecéznej svätyni v Obišovciach bude 1. celodiecézna fatimská sobota s o. arcibiskupom Bernardom. Nahláste sa u pani Boženy Miklošovej. Poplatok je 2 €.

– V nedeľu 7.5. o 14:30 hod. bude vo farskom kostole výmena ružencových tajomstiev.

– Arcidiecézna púť detí – 13.MÁJ 2017 – Obišovce
13. mája 2017 uplynie 100 rokov, odkedy sa prvý krát zjavila Panna Mária trom deťom Lucii a Hyacinte a Františkovi. Toto výročie si pripomenieme s deťmi, keďže boli to práve oni, ktorým P. Mária zjavila svoje tajomstvá. Rodiny s deťmi, ktoré máte záujem putovať 13.5. do Obišoviec nahláste sa v sakristii. Viac informácii nájdete vo Farskom liste, na nástenke, Facebooku a webe.