Pozvánka na Arcidiecéznú púť detí do Obišoviec
21. apríla 2017
FARSKÉ OZNAMY 01.-07.05.2017
30. apríla 2017

 

– Každý, kto si dnes na Nedeľu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pridá k tomu nábožný povzdych (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Adorácia a Korunka k Božiemu milosrdenstvu začne vo farskom kostole o 14:30 hod. Vo filiálnom kostole bude spoločná modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod.

– Deti prineste na rodinnú sv. omšu domácu úlohu: „nakreslite veľkonočný symbol, podľa vás najkrajší ( baránok, vzkrieseného Krista, paškal)“.

– Stretnutia birmovancov budú počas týždňa po sv. omši. V Ostrovanoch v sobotu o 9:00 hod.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov bude v nedeľu 30.4. o 14:30 h. na fare. Účasť nutná.

– Brožúrku o Titusovi Zemanovi, saleziánskom kňazovi si môžete zakúpiť za 2 € v predsieni kostola. Podporíte tým prípravu na slávnosť, pri ktorej bude vyhlásený za blahoslaveného.

– Namiesto Anjel Pána počas veľkonočného obdobia sa modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

– V sobotu 6.5. v diecéznej svätyni v Obišovciach bude 1. celodiecézna fatimská sobota. Sabinovský dekanát sa spolupodieľa na príprave. Naša farnosť organizuje spoločnú púť na fatimské slávenie s o. arcibiskupom Bernardom. Nahláste sa u pani Boženy Miklošovej do 25.4.2017. Poplatok je 2 €.

– Arcidiecézna púť detí – 13.MÁJ 2017 – Obišovce 13. mája 2017 uplynie 100 rokov, odkedy sa prvý krát zjavila Panna Mária trom deťom Lucii a Hyacinte a Františkovi. Toto výročie si pripomenieme s deťmi, keďže boli to práve oni, ktorým P. Mária zjavila svoje tajomstvá. Rodiny s deťmi, ktoré máte záujem putovať 13.5. do Obišoviec nahláste sa do 28.4.v sakristii. Viac informácii nájdete vo Farskom liste, na nástenke, Facebooku a webe.