Na cestu pôstnym EXODOM

Pôstny EXODUS 2021
14. februára 2021
Pôstny EXODUS – 1. kvíz
19. februára 2021

Pôst je starodávna 40-dňová liturgická púť, ktorá sa začína Popolcovou stredou (popol pripomínajúci nevyhnutnú smrť) pri príprave na Veľkú noc (a večný život v Kristovi). Pôstne obdobie pripomína Ježišových 40 dní pôstu a modlitby na púšti počas Jeho prípravy na prichádzajúcu verejnú službu. Všetci katolíci sú povolaní k hlbokému pokániu, modlitbe a pôstu počas pôstu. Obnov svoje chápanie pôstu (KKC 540, 1095, 1438) a pros Ježiša, aby ti tento rok pomohol horlivo dodržiavať svoj pôst.

Všetci katolíci by mali vstúpiť do tohto náročného obdobia dňom intenzívneho pôstu a účasťou na svätej omši. Pripomeň si učenie katechizmu o výzve k pôstu (KKC 538, 1434, 2043). V hlbokej modlitbe si priprav svoje osobné pôstne sľuby a obete, ktoré Kristovi prednesieš v túto Popolcovú stredu.

 

Katechizmus katolíckej cirkvi

538 Evanjeliá hovoria o čase Ježišovej samoty na púšti hneď po tom, ako prijal krst od Jána. Ježiš „pobádaný Duchom“ na púšť zostáva tam štyridsať dní bez jedla; žije medzi divou zverou a anjeli mu posluhujú. Keď sa tento čas končí, satan ho trikrát pokúša tým, že podrobuje skúške jeho synovský vzťah k Bohu. Ježiš odráža tieto útoky, ktoré sú opakovaním Adamovho pokušenia v raji a Izraela na púšti, a diabol „na čas od neho odišiel“ (Lk 4,13).

540 Pokúšanie Ježiš ukazuje, akým spôsobom má Boží Syn plniť poslanie Mesiáša v protiklade k spôsobu, aký mu navrhuje satan a aký mu chcú prisúdiť ľudia. preto Kristus zvíťazil nad Pokušiteľom pre nás: „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (Hebr 4,15). Cirkev sa každý rok počas štyridsiatich dní Pôstneho obdobia spája s Ježišovým tajomstvom na púšti.

1095 Preto Cirkev najmä v Adventnom a Pôstnom období a predovšetkým na Veľkonočnú vigíliu v tomto novom svetle číta a znova prežíva všetky tieto veľké udalosti dejín spásy v „dnešku“ svojej liturgie. To však tiež vyžaduje, aby katechéza pomáhala veriacim otvoriť sa tomuto „duchovnému“ chápaniu ekonómie spásy, ako ho predstavuje a dáva prežívať liturgia Cirkvi.

1434 Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi rozmanitým spôsobom. Písmo a Otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu a almužnu, ktoré vyjadrujú obrátenie vo vzťahu k sebe samému, vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k iným. Okrem úplného očistenia, ktoré spôsobuje krst alebo mučeníctvo, uvádzajú ako prostriedky na odpustenie hriechov úsilie zmieriť sa so svojím blížnym, slzy pokánia, starostlivosť o spásu blížneho, orodovanie svätých a činorodú lásku, ktorá „zakrýva množstvo hriechov“ (1Pt 4,8).

1438 Kajúcne obdobia a dni v liturgickom roku (Pôstne obdobie, každý piatok na pamiatku Pánovej smrti) sú význačné chvíle v kajúcnej praxi Cirkvi. Tieto obdobia sú osobitne vhodné na duchovné cvičenia, kajúcne liturgické pobožnosti, púte na znak pokánia, dobrovoľné odriekania, ako je pôst a almužna a bratské podelenie sa (charitatívne a misijné diela).