FARSKÉ OZNAMY 23.-29.07.2018
22. júla 2018
FARSKÉ OZNAMY 06.-12.08.2018
5. augusta 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Bc. Marek DZIAK, syn Jozefa a Anny rod. Lichvárovej zo Šar. Michaľan a Mgr. Alena CHOVANCOVÁ, dcéra Martina a Aleny rod. Ženčárovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1. – krát.
Peter DRABIŠČÁK, syn Petra a Márie rod. Bernátovej zo Šar. Michaľan a Ivana PALČOVÁ, dcéra Jaroslava a Dany rod. Čižmárovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1. – krát. 
Miroslav LUKÁČ, syn Miroslava a Ľudmily rod. Durkáčovej z Ostrovan a Anna JAKLOVSKÁ, dcéra Petra a Anny rod. Karnišovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 1. – krát.
Peter HUDÁK, syn Pavla a Márie rod. Drábovej z Ostrovan a Iveta FLINTOŠOVÁ, dcéra † Vladimíra a Ivety rod. Jánošíkovej z Hrišoviec. Ohlasujú sa 2. – krát.
Michal KUĽBAGA, syn Imricha a Alžbety rod. Babjakovej zo Sabinova a Daniela TELESNICKÁ, dcéra Jozefa a Danky rod. Klesíkovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– 2.8. možno získať vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch úplné odpustky „PORCIUNKULY“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš), a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.

– 4.8. o 9:00 hod. v Obišovciach bude celodiecézna fatimská sobota s o. biskupom Markom Forgáčom. Za túto fatimskú sobotu je zodpovedný náš sabinovský dekanát.

– 5.8. sa po 26. krát uskutoční púť Rómov. Program začína o 14.00 hod. a končí sv. omšou o 16:00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

– Záujemcovia o časopis REBRÍK cez spoločnú objednávku z farnosti na šk. rok 2018/19, nech sa nahlásia do 1.8. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na školský rok je 13,50 €. Odporúčam pre deti 1.-4. Ročníka ZŠ.

– Pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky farnosti sv. Michala archanjela v Šarišských Michaľanoch a obcí Šar. Michaľany a Ostrovany, Vás srdečne pozývame na slávnostnú sv. omšu (areál kaštieľa) dňa 5.8.2018 o 10:30 hod., celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

– V sobotu 1.9.2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy bude slávnostná sv. omša spojená s blahorečením Božej služobnice Anny Kolesárovej. Je potrebná registrácia na túto slávnosť. Nahláste sa v sakristii kostola do 29.07.2018.