FARSKÉ OZNAMY 26.03.- 01.04.2018
25. marca 2018
FARSKÉ OZNAMY 09.-15.04.2018
8. apríla 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
BBA Vladimír ŠKOVRANKO, syn MBA Vladimíra a PhDr. Melánie rod. Mišenkovej zo Sabinova a Mgr. Anna ANTOLOVÁ, dcéra † Cyrila a Cecílie rod. Antolovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Mgr. Marek PALČÁK, syn † Miroslava a Márie rod. Forišovej z Prešova a Mgr. Beáta PIVOVARNÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Knapovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Dávid BURICA, syn Vladimíra a Gabriely rod. Jaklovskej z Ostrovan a Ing. Daniela KIŠŠOVÁ, dcéra Miroslava a Margity rod. Semančíkovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– Namiesto Anjel Pána počas veľkonočného obdobia sa modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

– Vo veľkonočnej oktáve bude pri sv. omšiach udelená sv. pomazania chorým a starým: Šar. Michaľany (štvrtok) a Ostrovany (utorok).

– Duchovný otec farnosti Svinia, pozýva 08.04. na odpustovú slávnosť Božieho milosrdenstva. Sv. omšu o 10:30 hod. celebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Program je na nástenke.

– Stretnutie detí 3. roč. a rodičov bude v nedeľu 08.04. o 15:00 h. v kostole. Účasť nutná.

– Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili v rôznych službách k dôstojnému sláveniu veľkonočných obradov.

– Každý, kto si na Nedeľu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pridá k tomu nábožný povzdych (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Adorácia a Korunka k Božiemu milosrdenstvu začne vo farskom kostole o 14:30 hod. Vo filiálnom kostole bude spoločná modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb prosím prineste do sakristie.

– V sobotu 7. 4. sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže v Humennom. Začiatok o 9.00 v Mestskej športovej hale, záver o 14.00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Prihlasovanie skupín mladých z farnosti a dobrovoľníkov na www.premladez.sk. Viac informácií na plagáte, facebooku ACMko alebo www.premladez.sk.