FARSKÉ OZNAMY 16.-22.04.2018
15. apríla 2018
FARSKÉ OZNAMY 30.04. – 06.05.2018
29. apríla 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ľuboš FRIČ, syn Marka a Terézie rod. Pustej z Ostrovan a Dominika SEMANOVÁ, dcéra Slavomíra a Ivety rod. Polákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Rastislav KERUĽ, syn † Štefana a Moniky rod. Labancovej z Družstevnej nad Hornádom a Mgr. Lucia ĽACHOVÁ, dcéra Stanislava a Márie rod. Drobňákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát. 
František MARTINEK, syn Rudolfa a Žofie rod. Sčurkovej z Košíc a Lucia NAKATOVÁ, dcéra Jozefa a Evy rod. Barníkovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Lukáš TIVADAR, syn Františka a Helena rod. Mesarčovej z Pušoviec a Monika ZALETOVÁ, dcéra Mateja a Marty rod. Lukáčovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– Pripomínam birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná a miesta na sedenie pre nich a mládež sú vpredu. Piatková sv. omša bude končiť modlitbou korunky B. milosrdenstva za birmovancov, po nej bude katechéza.

– V utorok po sv. omši na fare, pozývam na uvažovanie nad Božím slovom (Lectio divina).

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 28.4. o 9:00 hod. na fare. Účasť nutná.

– V nedeľu 29.04.bude pri sv. omši zbierka na potreby kostola (v Ostrovanoch na splatenie dlhu). PBZ.

– Arcidiecézna púť detí – 12.MÁJ 2018 – Obišovce: „Milí spolubratia, kňazi, pozývame Vás spolu s deťmi a mladými vašej farnosti na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec 12.5.2018.“ Rodiny s deťmi, ktoré máte záujem putovať nahláste sa do 29.4.v sakristii. Ak bude záujem pôjdeme spoločne autobusom. V Ličartovciach vystúpime a potom pôjdeme peši 2,5 km do Obišoviec. Poplatok za autobus sú 2 €. Čím skôr sa nahláste v sakristii.
Cez púť chceme zažiť veľké kresťanské spoločenstvo, spoločne putovať a budovať si úctu k našim pútnym miestam a tiež priblížiť si odkaz zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Zoberte prvoprijímajúce detí, miništrantov, spevákov, vianočných koledníkov a všetky ostatné deti. O program bude postarané.

– Ďakujem birmovancom, ktorí prišli na brigádu: Dominik Vyrostek, Juraj Tarhanič, Damián Tomko, Michal Lipjanec, Mária Martonová a Miroslava Minčáková.