FARSKÉ OZNAMY 01.- 07.01.2018
31. decembra 2017
Vianočná akadémia 25.12.2017
9. januára 2018

– V sakristii si môžete zakúpiť „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ vo formáte A4 s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Cena je 3 €.

– V nedeľu 7.1. sa končí vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do 2. februára.

– 13.1. je celodenná eucharistická poklona v našej farnosti, pri ktorej sa modlíme za košickú arcidiecézu. Prosím ružencové bratstvo, aby zabezpečilo stálu prítomnosť počas adorácie. Prosím nájdite si počas dňa chvíľu a príďte sa pokloniť Pánu Ježišovi prítomnému v Eucharistii. Ďakujem.

– 14.1. pri sv. omšiach bude zbierka pre ACM/UPC, ktorí sa venujú pastorácii mládeže. PBZ.

– V sobotu 13.1. bude na fare o 9:30 hod. stretnutie miništrantov.

– V stredu pozývam rodiny s deťmi na detskú sv. omšu. O 17:00 hod. bude na fare katechéza pre deti spojená so skúškou spevu. Po sv. omši bude stretnutie s rodičmi.

– Slovenská národná kancelária pápežskej nadácie ACN nás prosí o pomoc pri realizácii projektu: „Z ruín k domovu“, aby sme tak umožnili 12 000 irackým rodinám návrat do deviatich rodných miest a obcí na Ninivskej planine. Finančne môžeme pomôcť týmto rodinám príspevkom na účet: SK09 0900 0000 0051 2133 9396, alebo priamo na stránke: www.acn-slovensko.org

– Každý piatok bude pre birmovancov sv. omša, po nej katechéza. Účasť je potrebná. V piatky po mládežníckej sv. omši pozývame mládež do telocvične spoločne zašportovať. Najbližšie 12.1.2018!

– Utorok po sv. omši pozývam na faru uvažovanie nad Božím slovom „Lectio divina.“

– V sakristii kostola sa môžete zapísať do „Duchovnej kytice“ pre nášho arcibiskupa Bernarda z príležitosti 25. výročia jeho biskupskej vysviacky. Pán Boh zaplať!