Pobožnosť krížovej cesty
2. marca 2017
Štefanská zábava
8. marca 2017

 

 •  Pán Boh zaplať za milodary, ktoré dnes obetujete v jarnej zbierke na CHARITU.
 • Po odmlčaní webovej stránky farnosti si môžete informácie o živote farnosti pozrieť aj na stránke:www.sarisskemichalany.rimkat.sk, ktorá sa bude postupne aktualizovať.
 •  Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: je príprava na sv. zmierenia a činorodá láska blížnemu.
 •  Deti, ktoré sa chcú zapojiť do pôstnej aktivity a doma si skladať 3D kríž nech prídu na sv. omšu pre rodiny, aby si vyzdvihli druhú časť modelu kríža.
 • Odpustky v pôstnom období:
  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
  2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V nedeľu vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty o 14:30 hod.

   

 •  18.3. FÚ s Domkou pozývajú mladých aj birmovancov na futsalový turnaj v telocvični  ZŠ v Šarišských Michaľanoch. Začiatok o 9:00 hod. Mužstvá nahláste Martinovi Durkáčovi do 10.3.2017.
 • V stredu na fare po sv. omši bude stretnutie mladých, ktorí sa prihlásili na duchovnú obnovu od 10.-12.03.2017  do Tatier (Ždiar – dom sv. Jozefa). Dohodneme organizačné veci.
 • Dnes o 14:30 hod. je eucharistická adorácia a pobožnosť na prvú nedeľu. Po pobožnosti bude výmena ružencových tajomstiev.