FARSKÉ OZNAMY 30.09.-06.10.2019
29. septembra 2019
FARSKÉ OZNAMY 14.-20.10.2019
14. októbra 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Jozef DIA, syn Jozefa a Moniky rod. Mochňákovej zo Šar. Michalian a Zuzana SOPKOVÁ, dcéra Miroslava a Daniely rod. Parimuchovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich manželov.

– Kurz na kľúč – eRko: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka na začiatku školského roka Kurz na kľúč, ktorý sa bude konať 18. – 20. októbra 2019 v Hermanovciach. Je vhodný pre záujemcov o prácu s deťmi. Pre bližšie informácie kontaktujte Mariána Kašaja (0911 912 818, mariokasaj@gmail.com).

– V mesiaci október budeme sv. omše začínať spoločnou modlitbou ruženca 30 min. pred sv. omšou (okrem nedele). Všimnite si rozpis s úmyslami na jednotlivé dni. Vďaka.

– Odpustky: Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom alebo náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len čiastočné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je, aby päť tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na začiatku desiatku nahlas uviesť rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas modlitby.

– V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Viera je posilnená, keď je daná iným. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Chceš sa aktívne zapojiť do prípravy mimoriadneho misijného mesiaca? Svätý Otec František naznačil štyri spôsoby prípravy a prežívania Mimoriadneho misijného mesiaca – októbra 2019. Tieto štyri spôsoby sú: 1. osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako tým, ktorý žije vo svojej Cirkvi: v Eucharistii, v Božom slove, v osobnej i spoločnej modlitbe;
2. svedectvo svätých, misionárov-mučeníkov a vyznávačov viery, ktorí sú jedinečným prejavom cirkví po celom svete;
3. biblická, katechetická, duchovná, spirituálna a teologická formácia ohľadom misií ad gentes;
4. misijná charita ako forma materiálnej pomoci ohromnému dielu evanjelizácie, zvlášť misiám ad gentes, ako aj kresťanskej formácii v cirkvách, ktoré sú v najväčšej núdzi.

– 13.10. o 15.00 hod. v košickej katedrále si spoločne pripomenieme jubileum manželov 50., 60. a 65. výročie manželstva, kde dostanú osobitné požehnanie. Manželia, ktorí ste sa nahlásili ste sa prihlásili nezabudnite prísť na spoločnú ďakovnú sv. omšu, na ktorú vás pozval otec arcibiskup Bernard Bober.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2020 prosím, aby sa do 30.11.2019 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.