Národný týždeň manželstva 2018
12. apríla 2018
FARSKÉ OZNAMY 23.-29.04.2018
22. apríla 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:

Rastislav KERUĽ, syn † Štefana a Moniky rod. Labancovej z Družstevnej nad Hornádom a Mgr. Lucia ĽACHOVÁ, dcéra Stanislava a Márie rod. Drobňákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.

František MARTINEK, syn Rudolfa a Žofie rod. Sčurkovej z Košíc a Lucia NAKATOVÁ, dcéra Jozefa a Evy rod. Barníkovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 1. a 2.- krát.

Lukáš TIVADAR, syn Františka a Helena rod. Mesarčovej z Pušoviec a Monika ZALETOVÁ, dcéra Mateja a Marty rod. Lukáčovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.

BBA Vladimír ŠKOVRANKO, syn MBA Vladimíra a PhDr. Melánie rod. Mišenkovej zo Sabinova a Mgr. Anna ANTOLOVÁ, dcéra † Cyrila a Cecílie rod. Antolovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.

Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

 

– V týždni od 16.-22.4. nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. Na začiatku sv. omše sa budeme modliť pobožnosť za nové duchovné povolania + v piatok bude adorácia. Pozývam a prosím, aby si našli čas a prišli na sv. omšu a modlitbu za povolania hlavne mladí.

– Predstavení Kňazského seminára v Košiciach a bohoslovci Vás pozývajú v nedeľu Dobrého Pastiera (22.4.) na Deň otvorených dverí. Program začne o 11:00 hod. sv. omšou.

-Na nedeľu Dobrého pastiera je pri sv. omši zbierka na seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať.

 Pripomínam birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná a miesta na sedenie pre nich a mládež sú vpredu. Piatková sv. omša bude končiť modlitbou korunky B. milosrdenstva za birmovancov, po nej bude katechéza.

– V utorok o 18:30 hod. pozývam na faru na uvažovanie nad Božím slovom (Lectio divina).

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 21.4. a 28.4. o 9:00 hod. na fare. Účasť nutná.

 

– Arcidiecézna púť detí  –  12.MÁJ 2018  –  Obišovce: „Milí spolubratia, kňazi, pozývame Vás spolu s deťmi a mladými vašej farnosti  na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec 12.5.2018.“ Rodiny s deťmi, ktoré máte záujem putovať nahláste sa do 29.4.v sakristii. Ak bude záujem pôjdeme spoločne autobusom. V Ličartovciach vystúpime a potom pôjdeme peši 2,5 km do Obišoviec. Poplatok za autobus sú 2 €. Čím skôr sa nahláste v sakristii.

Cez púť chceme zažiť veľké kresťanské spoločenstvo, spoločne putovať a budovať si úctu k našim pútnym miestam a tiež priblížiť si odkaz zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Zoberte prvoprijímajúce detí, miništrantov, spevákov, vianočných koledníkov a všetky ostatné deti. O program bude postarané.